Friday, November 13, 2009

common sense मुलीना असतो की नसतो

हा blog लिहिण्याचे खरे कारन म्हणजे मला विषय सापडत नव्हता पण इशान कुलकर्णी ह्यानी मला त्याबद्दल जरा प्रवचन दिले थोडक्यात का होइना त्याचा सारांश हा होता की मुलीना common sense नसतो. पण मी म्हणेन की हे खोट आहे. तसा बघायला गेला तर common sense हा प्रत्येकालाच असतो मग तो मुलगा असो व मुलगी ते कही ठरवून येत नसत. sense म्हणजे के हे जर कलल तर common sense पण अर्थ चटकन समजतो. sense चा अर्थ माझ्यामते अक्कल असा होतो. जर मुलीना अक्कल नसते तर मुलानाही ते लागु होते. जर मुलीना sense च नसतो तर मूल का मागे लागतात मुल्निच्या असा मी म्हणेन. जर sense असेल तर
 खलील शब्द वाचून त्याचा अर्थ लावा म्हणजे मला कलेल की माझ्या भावना तुमच्या पर्यन्त पोहोच्ल्यात   आयुष्य हे समुद्र आहे हृदय हा किनारा आहे,
 आणि  मित्र म्हणजे लाता आहेत.
समुद्रात किती लाता  आहेत हे महत्वाचा नसून,
त्या किनारयाला किती स्पर्श करतात ते महत्वच असत.

आताह्या वरील ओलींचा आपणाला अर्थ लागला असेल तर त्याला मी म्हणेन की sense आहे म्हणुन नाही तर......
जर आपनास काही सुचवायचे असल्यास आपण आपले अभिप्राय देऊ शकता.

    महत्व्हाची टिप : मला ह्या blog द्वारे कुणालाही दुखावण्याचा हेतु नव्हता तर एक गोड प्रयत्न होता की, मुलगा  असो वा मुलगी sense हा प्रतेकलाच असतो तेव्हा ही बाब खोटी आहे की मुलीना so called common sense नसतो.

ह्या blog वर आपले अभिप्र्य निश्चित पणे अपेक्षित आहेत.

5 comments:

Mike Eisenhart said...

I agree! :)

Anonymous said...

hmmmm chan prayatna hota. avadla!!!!!
manus jevha ekhadi goshta justify karto tyala ek karan aste. ti mhanje ek tar to ti goshta accept karto karan ti goshta khari aahe. aani doosra mhanje jar ti goshta khari nahi tar mug to lakshach det nahi. aapan evadha blog lihun he justify kelat ki me mhatlo te khara aahe. Nahi ka?

Shrikant said...

Couldn't agree more!

United Opinions said...

In general I'm not a chauvinist who'll honestly consider all girls as dumb without any common sense. However, I do not agree with the reasoning that, guys go after girls because they have sense! The reason for guys going after girls is more sexual than intellectual! Ofcourse, its true that a lot of people are turned on by intelligence, but triggers for sexual attraction work differently for different people. I've seen absolutely retarded girls having a swarm of guys after them!

ABHI said...

i am agreee wid u ishaaan!
100 % bosss!
she need to prove more!
so carry on!

Followers